Sekcija za estetsku kirurgiju

Sukladno Statutu Hrvatskog liječničkog zbora stručno društvo može osnovati Sekcije za pojedina uža područja znanstvenog i stručnog djelovanja iz djelokruga Stručnog društva.

Na Skupštini Hrvatskog društva za estetsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora održanoj 12.09.2018. na prijedlog Inicijativnog odbora za osnivanje Sekcije za estetsku kirurgiju HDEM donosi se odluka Skupštine Hrvatskog društva za estetsku medicinu o osnivanju Sekcije za estetsku kirurgiju Hrvatskog društva za estetsku medicinu.

Cilj Sekcije za estetsku kirurgiju (SEK) je vršiti aktivnosti i djelovanja za provođenje edukativnih programa u estetskoj medicini s posebnim interesom u estetskoj kirurgiji s ciljem podizanja nivoa znanja u estetskoj medicini kod zainteresiranih liječnika specijalista estetske i maksilofacijalne kirurgije, otorinolaringologije i ostalih srodnih specijalističkih grana kao i organiziranje stručnih skupova, edukativnih radionica, suradnja sa srodnim organizacijama u svijetu i promoviranje centara izvrsnosti estetske medicine u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Predsjednik Sekcije za estetsku kirurgiju:
prof. dr. sc. Davor Mijatović, dr. med. spec.plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

Prva dopredsjednica:
Sanda Smuđ Orehovec, dr. med. spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

Tajnik:
Mladen Duduković, dr. med. spec. plastične rekonstruktivne i estetske kirurgije

Rizničar:
Mato Paljetak, dr. med. dent.